Dret Immobiliari

COMUNITATS DE PROPIETARIS I DIVISIÓ DE BÉNS COMUNS.

En seu de comunitats de propietaris es generen, en ocasions, alguns conflictes de convivència entre veïns: activitats molestes provinents d’altres pisos, danys a les vivendes amb origen en elements comuns o privatius d’un veí, propietaris que deixen de pagar les quotes de la comunitat… A MB Advocats creiem en la gestió extrajudicial com a via prioritària -ja que és la més econòmica i ràpida-, intentant resoldre aquests problemes directament amb els afectats. Quan això no és possible, proporcionem als perjudicats la defensa necessària en via judicial.

De la mateixa manera, poden produïr-se conflictes derivats dels acords que pren la junta de propietaris, ja que aquests són directament executius i poden generar perjudicis individuals als propietaris que han votat en contra. La llei empara aquests propietaris quan l’acord és greument perjudicial per als seus interessos, i nosaltres els hi proporcionem l’assessorament i representació adequats per recórrer aquest tipus d’acords.

A l’últim, tot i que menys freqüentment, també es presenten problemes a l’hora de gestionar propietats en règim de copropietat: és molt aconsellable que aquest tipus de disputes se solucionin mitjançant la negociació entre els copropietaris, servei que proporcionem dins del propi despatx. No obstant això, si no és possible arribar a una entesa, l’única opció és sol·licitar, amb l’assistència dels nostres lletrats, la divisió judicial del bé.

ARRENDAMENTS:

A MB Advocats oferim al client tots els serveis derivats de l’arrendament d’habitatge habitual o per a un ús diferentde vivenda: el primer pas és la redacció del contracte de lloguer respectant els terminis legals mínims de durada, i d’acord amb les especificacions sol·licitades respecte de les despeses i les activitats permeses (per exemple, el subarrendament).

En cas que la relació contractual no es desenvolupi amb normalitat, per raó d’incompliment de les condicions del lloguer o l’impagament de la renda, facilitem ladefensa judicial necessària fins a obtenir la desocupació de l’habitatge, per la via més ràpida possible.

Cal no oblidar, però, que els llogaters tenen dret a no veure pertorbada la seva possessió de la vivenda, i també poden patir assetjament o suportar incompliments contractuals per part dels propietaris, en ocasions amb dret a indemnització. En aquests casos intercedim pels clients amb la finalitat de preservar els seus drets en front dels propietaris o de qualsevol persona que pugui interferir en la pacífica possessió de l’immoble llogat.

DESONAMENTS:

Els procediments de desnonament representen un greu problema, tant per als propietaris com per als inquilins. En aquestes circumstàncies és molt recomanable recórrer a un professional el més aviat possible. Des de MB Advocats comprenem la problemàtica que es deriva d’aquest tràmit i oferim un servei integral, canalitzant els interessos dels nostres clients a través de les vies adequades:

  • En la defensa dels propietaris de pisos llogats, intentant en primer lloc la resolució amistosa i extrajudicial del conflicte a través d’una reclamació prèvia. Si aquesta no prospera, proporcionem defensa de l’assumpte en via judicial, amb tots els mitjans perquè la gestió sigui el més ràpida i menys costosa possible, acumulant en una mateixa demanda les peticions de desnonament i reclamació de les possibles rendes impagades.

D’altra banda, en els casos de desnonament per impagament d’hipoteca, intentem la renegociació del deute amb el banc i proporcionem la defensa judicial necessària, analitzant l’existència de possibles clàusules abusives en els contractes hipotecaris.

  • En la defensa dels inquilins, depenent del moment en què es trobi, paralitzem el desnonament mitjançant el pagament de les rendes vençudes (si és possible), i afavorim el contacte amb organismes públics que faciliten vies de lloguer social.

DEFECTES CONSTRUCTIUS:

Amb l’adquisició d’un habitatge de nova construcció, el comprador espera haver trobat una llar confortable en la qual assentar-se. Aquesta expectativa, però, es pot veure truncada amb l’aparició de qualsevol tipus de vici en la construcció, que pot generar greus danys materials o fins i tot limitar l’habitabilitat de l’habitatge.

Tots els perjudicis generats per aquests defectes, ja afectin elements estructurals, acabats, etc., estan coberts per una garantia legal amb diferents terminis de temps (fins a 10 anys en alguns casos) en funció del tipus de vici de què es tracti.

El mateix pot passar amb els habitatges de segona mà: en aquests supòsits, el venedor està obligat a advertir al comprador sobre qualsevol vici ocult, generant-se responsabilitats sinó realitza l’esmentada comunicació.

MB Advocats proveeix als seus clients de la defensa legal necessària per reclamar les responsabilitats derivades d’aquests defectes, amb la finalitat d’obtenir la reparació corresponent dels danys causats en llurs habitatges.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información ACEPTAR

Aviso de cookies